✔ Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) je s strani Evropske komisije prejelo potrditev 10. spremembe Programa razvoja podeĆŸelja 2014–2020. Sprememba prinaĆĄa dodatna sredstva za prehodno obdobje, ki bo trajalo do leta 2022.

✔ Sredstva prehodnega obdobja se bodo namenila za nadaljnje izvajanje posameznih ukrepov, ki bodo ĆĄe naprej prispevali k povečanju odpornosti kmetijske proizvodnje, v posodobitev in modernizacijo na ĆŸivinorejskih kmetijskih gospodarstvih, v dobrobit ĆŸivali, generacijski prenovi, pomoči za male kmetije, naloĆŸbam ekoloĆĄkih in gorskih kmetov, v skupinske naloĆŸbe v skupno pripravo lastnih primarnih kmetijskih proizvodov za prvo prodajo prodajnim posrednikom ali predelovalcem (npr. zbirni centri, skladiơča, hladilnice, pakirne linije in pripadajoča oprema), naloĆŸbe v gozdarstvo (nadaljevane sanacije gozdov, naloĆŸbe v nakup nove mehanizacije in opreme za sečnjo in spravilo lesa in naloĆŸbe v pred industrijsko predelavo lesa) ter naloĆŸbe v povečanje odpornosti kmetijske proizvodnje (naloĆŸbe v rastlinjake, zasebne namakalne sisteme, namakalno opremo, ureditev trajnih nasadov
). Del sredstev pa bo namenjen tudi povečanju produktivnosti in učinkovitosti na področju predelave in trĆŸenja.

✔ Zaradi epidemije covid-19 so poleg kmetijstva na podeĆŸelju utrpele ĆĄkodo tudi druge (nekmetijske) dejavnosti, zato je potrebna podpora ponovnemu zagonu in razvoju teh dejavnosti, da se poskrbi za krepitev gospodarske dejavnosti na podeĆŸelskih območjih in ohrani ali ustvari nova delovna mesta in s tem pripomore k ohranitvi poseljenosti na podeĆŸelju. Za ta namen so bila Sloveniji dodeljena dodatna sredstva za okrevanje kmetijskega sektorja in podeĆŸelskih območij Unije (t. i. sredstva EURI) v viĆĄini 73,3 milijona evrov. Pravila za porabo dodatnega vira sredstev EURI določajo, da se mora s sredstvi utirati pot k trajnemu, trajnostnemu in digitalnemu gospodarskemu okrevanju v skladu s cilji okoljskih in podnebnih zavez Unije ter novimi ambicijami iz evropskega zelenega dogovora.

✔ S sredstvi EURI se bodo podprle naloĆŸbe v izvedbo agromelioracij na komasacijskih območjih, naloĆŸbe v distribucijske centre, kroĆŸno gospodarstvo, tako za pridelavo kot predelavo kmetijskih proizvodov, naloĆŸbe v nekmetijske dejavnosti, podpora bo namenjena tudi vzpostavitvi in razvoju kratkih dobavnih verig in lokalnih trgov, projektom diverzifikacije dejavnosti na kmetiji in projektom EIP na področju tehnoloĆĄkega razvoja ter okolja in podnebnih sprememb.

✔ Sredstva EURI se bodo namenila tudi posodobitvi namakalnih sistemov, ki so namenjeni več uporabnikom, ter za naloĆŸbe namenjene zmanjĆĄanju emisij toplogrednih plinov iz kmetijstva, kot so naloĆŸbe namenjene ustreznejĆĄemu skladiơčenju ĆŸivinskih gnojil, nakupu specialne kmetijske mehanizacije za racionalno rabo duĆĄika, izgradnji kompostarn, tehnoloĆĄki posodobitvi hlevov in nakupu opreme za ĆŸivinske izločke.