Skladno z 18. členom Uredbe CLLD (Uradni list RS št. 42/15, 28/16 in 73/16), s sklepom Upravnega odbora in Skupščine LAS UE ORMOŽ pozivamo vse zainteresirane, da podate svoje predloge za spremembo SLR LAS UE Ormož, vključno z utemeljitvijo sprememb in opisom vpliva sprememb na doseganje ciljev SLR. Predlagane spremembe SLR morajo izhajati iz spremenjenih okoliščin na območju LAS. Predloge je potrebno podati na priloženem obrazcu:

Priloga 5 Obrazec predlogi sprememb SLR (2)

Območje LAS UE Ormož bo na osnovi podaljšanja Zakona o razvojni podpori Pomurski regiji in dopolnjene Uredbe CLLD, upravičeno do dodatnih 15 % sredstev glede na dosedanji finančni okvir iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP). Gre za 76.863,00 EUR dodatnih sredstev, ki jih je potrebno razporediti na obstoječe ukrepe v okviru SLR.   Prav tako bo potrebno korigirati cilje SLR na dan 31.12.2018.   Javna razvojna agencija občine Ormož, kot vodilni partner LAS, zbira predloge za spremembo SLR po elektronski pošti na naslov: info@las-ue-ormoz. si ali na naslovu: LAS UE Ormož, Vrazova ulica 9, Ormož. Za dodatne informacije lahko pokličite na telefonski številki 02/7415 352 (Zlatko Zadravec) oziroma se oglasite v pisarni LAS na Vrazovi ulici 9, v Ormožu.

Spremembe SLR bo obravnaval Upravni odbor LAS ter potrdila Skupščina LAS.