Razvojno raziskovalni center RRC Ormož, javni zavod na podlagi Uredbe o delovanju lokalnih akcijskih skupin in potrditvi strategij lokalnega razvoja za programsko obdobje do leta 2027, UL RS, št. 161/22, z dne 23. 12. 2022, objavlja:

Vabilo za vključitev v LAS na območju Občine Ormož, Občine Središče ob Dravi, Občine Sveti Tomaž in Občine Gorišnica v programskem obdobju do 2027

Vse zainteresirane za uresničevanje skupnih lokalnih razvojnih potreb oziroma vključitev v izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju do 2027, pozivamo, da se vključijo v Lokalno akcijsko skupino za območje občin Ormož, Središče ob Dravi, Sveti Tomaž in Gorišnica za programsko obdobje do 2027, za oblikovanje lokalnih akcijskih skupin in pripravo strategij lokalnega razvoja.

Pristop LEADER/CLLD je spodbujanje za posameznike, občine, ustanove, podjetja, društva in druge zainteresirane na nekem lokalnem območju, da se med seboj povežejo in oblikujejo skupno razvojno vizijo in aktivno sodelujejo pri njenem uresničevanju.

V novem programskem obdobju bo partnerstvo  LAS organizirano kot pogodbeno partnerstvo treh sektorjev:

  • javnega (občine, javni zavodi in druge javne inštitucije)
  • ekonomskega (gospodarske družbe, samostojni podjetniki, kmetje podjetniki, zadruge in drugi gospodarski subjekti…)
  • zasebnega sektorja (nevladne organizacije, društva, zveze društev, kmetje in drugi posamezniki…),

ki imajo stalno prebivališče, sedež ali izpostavo na območju občin Ormož,  Središča ob Dravi, Sveti Tomaž in Gorišnica.

V lokalno partnerstvo se lahko vključijo tudi subjekti, ki imajo sedež izven območja LAS, vendar delujejo na območju LAS.

Vse člane LAS UE Ormož, ki ste sodelovali v programskem obdobju 2014 – 2020 pozivamo k sodelovanju v novem lokalnem partnerstvu (LAS). V prilogi je PRISTOPNA IZJAVA, kjer se opredelite za sodelovanje tudi v novem lokalnem partnerstvu (LAS) v novem programskem obdobju. Pozivamo pa tudi vse na novo zainteresirane za sodelovanje v partnerstvu LAS, da izpolnijo pristopno izjavo za članstvo v novem lokalnem partnerstvu (LAS).

Zaradi izvedbe nadaljnjih korakov za oblikovanje partnerstva LAS novega programskega obdobja vas prosimo, da nam pristopne izjave posredujete do 20.02.2023 na elektronski naslov info@las-ue-ormoz.siali info@rrc-ormoz.siali na naslov Lokalna akcijska skupina UE Ormož, Vrazova ulica 9, 2270 Ormož ali Razvojno raziskovalni center RRC Ormož, Vrazova ulica 9, 2270 Ormož.

K partnerstvu v LAS je mogoče pristopiti tudi kasneje torej skozi celotno programsko obdobje.

Za  vprašanja v zvezi z vstopom v partnerstvo LAS vam je na voljo Lokalna akcijska skupina UE Ormož (RRC Ormož kot Vodilni partner LAS), Vrazova ulica 9, 2270 Ormož na telefonski številki 02 741 53 52 ali 02 741 53 54 ali elektronskem naslovu info@las-ue-ormoz.si  ali info@rrc-ormoz.si.

PRISTOPNA IZJAVA ZA ČLANSTVO LAS: