• Akronim: S kolesom v šolo
 • Sklad: ESRR
 • Ukrep SLR UE Ormož: 3.2.1 Spodbujanje inovativnih partnerstev na področju ozaveščenosti o pomenu varovanja okolja in prilaganje na podnebne spremembe
 • Vodilni partner – prijavitelj: Razvojno raziskovalni center RRC Ormož
 • Ostali partnerji:   Občina Ormož,

Občina Središče ob Dravi,

Občina Sveti Tomaž,

 • Vrednost operacije: 71.892,82 €
 • Vrednost sofinanciranja: 32.330,45 €

Povzetek operacije

Operacija S kolesom v šolo spodbuja ozaveščanje pomena varovanja okolja in prilaganja na podnebne spremembe s tem, da promovira ti. zeleni prihod v šolo, tako šolarjev kot tudi njihovih učiteljev. Operacija je rezultat vzpostavljenega partnerstva med Razvojno raziskovalnim centrom RRC Ormož, občinami Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž ter šolami, ki delujejo na območju LAS UE Ormož. 

V okviru izvajanja operacije se bo izvedla enourna promocija zelenega prevoza na lokalnem Radiu Prlek in postavile kolesarnice pri šolah na območju LAS UE Ormož. Pričakuje se, da bodo prvenstveno urejene kolesarnice še bolj motivirale učence, učitelje in ostale obiskovalce šol za zelen prihod v šolo, posredno pa se tudi pričakuje, da bo izvedba predmetne operacije vzpodbudila k zeleni mobilnosti tudi ostale prebivalce območja LAS.

Poleg prijavitelja operacije RRC Ormož, ki bo operacijo koordiniral, vodil in promoviral v javnosti, sodelujejo v operaciji kot partnerji še vse tri ustanoviteljice osnovnih šol na območju LAS, ki so Občina Ormož, Občina Središče ob Dravi in Občina Sveti Tomaž. Vloga občin bo financiranje postavitev kolesarnic s stojali za kolesa ob svojih osnovnih šolah in sicer:

 • v občini Ormož pri:
  • Osnovni šoli Ormož in Gimnaziji Ormož,
  • Osnovni šoli Stanka Vraza Ormož,
  • Osnovni šoli Miklavž pri Ormožu in Podružnici Kog,
  • Osnovni šoli Velika Nedelja in Podružnici Podgorci,
  • Osnovni šoli Ivanjkovci,
 • v občini Središče ob Dravi pri:
  • Osnovni šoli Središče ob Dravi,
 • v občini Sveti Tomaž pri:
  • Osnovni šoli Sveti Tomaž.

Sodelujoči v aktivnostih promocije zelenega prihoda v šolo (finančno niso vključene v operacijo oz. niso upravičenci do sofinanciranja ESRR) bodo tudi same šole. Šole bodo v okviru svojih že obstoječih aktivnostih, vključile ozaveščanje pomena varovanja okolja in prilaganja na podnebne spremembe s tem, da bodo promovirali ter motivirali učence in starše za zeleno mobilnost.

Namen operacije

Glavni nameni operacije so sledeči:

 • vzpodbujanja zelenega prihoda v šolo tako učencev kot učiteljev in ostalih obiskovalcev šole,
 • urejene in zadostne infrastrukture kolesarnic s strehami,
 • zmanjšanja izpustov CO2 v ozračje,
 • promocije pomena varovanja okolja in prilaganja na podnebne spremembe na območju LAS,
 • povečane fizičnih aktivnostih šolske mladine,
 • uredili kolesarnice ob šolah na območju LAS in s tem motivirali po zelenem prihodu v šolo. V okviru operacije pa bi se pripravila tudi enourna radijska oddaja na lokalnem Radiu Prlek, ki bi promovirala zeleno mobilnost in ozaveščala o pomenu varovanja okolja in prilaganja na podnebne spremembe, ki nas v prihodnje neizbežno čakajo.

Cilj operacije

Glavni cilji operacije po SLR LAS UE Ormož :

 • Spodbujanje aktivnosti ozaveščanja o pomenu varovanja okolja in prilaganje na podnebne spremembe.

Z izvedeno:

 • oddajo na lokalnem Radiu Prlek o pomenu varovanja okolja in prilaganja na podnebne spremembe ter promocijo zelene mobilnosti,
  • postavitvijo urejenih devetih kolesarnic s skupno 243 stojali za kolesa ob desetih šolah na območju LAS,
  • promocijo obravnavane problematike ob šolskih aktivnostih v šolah, ki se bodo izvedle v šolskem letu 2022/2023,

nedvomno predložena operacija S kolesom v šolo spodbuja aktivnosti ozaveščanja o pomenu varovanja okolja in prilaganje na podnebne spremembe.

 • Vzpostavitev novih partnerstev

Vzpostavilo se je novo partnerstvo med RRC Ormož in vsemi tremi občinami na območju LAS UE Ormož in sicer Občin Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž, ki bo v okviru dolgoročnih ciljev tudi v prihodnje promoviralo zeleni prevoz in ozaveščalo pomen varovanja okolja in prilaganja na podnebne spremembe.

Kratkoročni cilj partnerstva je postavitev 9 kolesarnic s pripadajočimi stojali za kolesa v skupni kapaciteti za 243 koles.

 • Spodbujanje učinkovite rabe energije

Posredno se bo raba fosilnih pogonskih goriv, zaradi promocije zelene mobilnosti, v prihodnje zmanjšala in lahko rečemo, da operacija tudi prispeva k spodbujanju učinkovite rabe energije.

Dolgoročni cilj operacije je torej zmanjšanje rabe fosilnih pogonskih goriv.

 • Dvig kvalitete bivanja

Zelena mobilnost bo vsekakor zmanjšala izpust CO2 v ozračje, zato lahko trdimo, da se bo dvignila kvaliteta bivanja na območju LAS, ki je kot dolgoročni cilj operacije.

 • Spodbujanje zdravega načina življenja

Zelena mobilnost nedvomno pripomore k bolj zdravemu načinu življenja na območju LAS in je tudi eden izmed dolgoročnih ciljev LAS, da bi se njegovi prebivalci več gibali.

 • Izboljšanje infrastrukturne opremljenosti

Ena izmed meril opremljenosti z infrastrukturo na območju LAS je tudi število urejenih mest za parkiranje koles. Z urejenimi kolesarnicami ob šolah lahko rečemo, da se bo infrastruktura na tem področju izboljšala, učenci, učitelji in ostali obiskovalci pa bodo bolj motivirani za prihode v šolo. Kar še dodatno podpira zeleno mobilnost.

Pričakovani rezultati operacije

Po dveh letih se pričakujejo sledeči rezultati operacije:

 • večji zeleni mobilnosti, zlasti učencev in učiteljev ter ostalih prebivalcev LAS UE Ormož,
 • večji ozaveščenosti o pomenu varovanja okolja in prilaganje na podnebne spremembe z uporabo zelene mobilnosti,
 • večji prometni varnosti učencev v cestnem prometu, saj se bodo na šolah v okviru svojih aktivnosti izvedli s strani policije tečaji in predavanja o prometni varnosti v cestnem prometu,
 • manjših izpustov CO2 v okolje na območju LAS zaradi povečane zelene mobilnosti.