1. Uredba o izvajanju lokalnega razvoja:

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED7942

ali

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2019-01-3060/uredba-o-spremembah-in-dopolnitvah-uredbe-o-izvajanju-lokalnega-razvoja-ki-ga-vodi-skupnost-v-programskem-obdobju-2014-2020

2. Območni razvojni program Prlekija 2014-2020

3. Operativni program za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020

4. Program razvoja podeželja RS za obdobje 2014-2020

5. Regional ni razvojni program Podravje 2014-2020

6. http://www.eu-skladi.si/sl/dokumenti/navodila/navodila-ou-o-upravicenih-str.pdf